B2B - מחירון הפצת משטחים מעסק לעסק - למנויים בלבד

הפצת משטחים מעסק לעסק

 

שירות נלווה להפצה מעסק לעסק,

העברת משטחים ברחבי הארץ

למשקל עד 400 ק"ג.

"השירות ניתן ללקוחות B2B  בהתאם לתנאים המפורטים במחירון המצורף

מסירת המשטחים מתאפשרת בכל הישובים ברחבי הארץ, למעט יישובי יו"ש".טל"ח.