וועדות הדירקטוריון

 • ועדת כספים, השקעות וניהול סיכונים - תפקידה לדון ולהמליץ בפני הדירקטוריון במישורים העקרוניים של המדיניות הכספית של החברה. כמו כן, לדון בתקציב השוטף ובתקציב ההשקעות ולהמליץ בפני הדירקטוריון על אישורו, לדון בדו"חות הכספיים (תקופתיים ושנתיים) ולהמליץ לדירקטוריון על אישורם, התווית מדיניות ניהול הסיכונים של החברה, וגיבוש אמצעי ניטור, פיקוח ובקרה על תהליכי מימוש המדיניות בחברה, לרבות, תהליכי ניהול הסיכונים, ממשקי הדיווח ועוד.
   
 • ועדת ביקורת - תפקידה לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואה החשבון המבקר, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם. כמו כן, לעקוב אחר ביצוע תוכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי ולקבל את דו"חותיו באופן שוטף, לדון בדו"חות המבקר הפנימי לאחר השלמתם ולדון עם המבקר הפנימי והמנהל הכללי בממצאי הביקורת הפנימית של החברה, בהמלצותיה והצעדים שננקטו לתיקון הליקויים ולדון בדו"חות הביקורת של מבקר המדינה על החברה ולגבש את ממצאיה והמלצותיה.
   
 • ועדת משאבי אנוש, ארגון ושיפור השירות - תפקידה התווית מדיניות בנושאי המשאב האנושי והמבנה הארגוני בחברה ופיקוח על יישמו לאורך זמן. כמו כן, התווית מדיניות לתכנון, פיתוח אופן מתן השירות בחברה ובקרה על עמידת החברה במדדי שירות עפ"י הוראת הדין, הרישיון הכללי ולמדדים פנימיים של החברה.
   
 • ועדת פיתוח עסקי, אסטרטגיה ושיווק - מתווה את החזון העסקי לטווח הארוך ואת המדיניות לאיתור, תוך תכנון ופיתוח מנועי צמיחה ומקורות הכנסה נוספים לחברה.
   
 • ועדת נדל"ן – תפקידה לדון בנושאים הקשורים לנכסי הנדל"ן של החברה, להמליץ לדירקטוריון בנוגע לאישור עסקאות נדל"ן (קנייה, מכירה או השבחה), למצות את הפוטנציאל של נכסי החברה, יצירת שיתופי פעולה בתחום הנדל"ן ועוד.