תפקידי הדירקטוריון

תפקידיו העיקריים של הדירקטוריון הינם להתוות את המדיניות הכללית של החברה בתחום מטרותיה ואת הקווים העקרוניים להפעלתה; לקבוע את תקציבה השנתי ותוכניות הפעולה של החברה; להנחות את המנכ"ל ואת הנהלת החברה בהתאם וכן לפקח ולבקר באופן שוטף את פעולות החברה והנהלתה ולוודא את קיום ההנחיות. בכפוף לחוק החברות הממשלתיות, חוק החברות, תקנון החברה ונהלי החברה:

  1. הדירקטוריון יקבע, על פי המלצת המנכ"ל, תוכנית רב שנתית בדבר מדיניות החברה והקווים העקרוניים לפעילותה (אסטרטגיה). תוכנית זו תתמקד, במדיניות ובקווים העקרוניים בלבד מבלי להיכנס לפרטי ביצועה.
  2. הדירקטוריון יעקוב ברציפות אחר יישום המדיניות, התכניות והתקציבים של החברה.
  3. הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדות קבועות או לעניין מסוים, יקבע הנחיות בכל הנוגע לדרכי עבודתו, לדרכי עבודת וועדותיו ויוודא את ביצוע ההנחיות.
  4. הדירקטוריון ימנה את המנהל הכללי של החברה ורשאי להעביר אותו מתפקידו או להשעותו בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.
  5. הדירקטוריון יאשר, על פי המלצת המנהל הכללי, את מינויים של הפקידים הבכירים.
  6. הדירקטוריון ייקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר, תנאי העסקה, תנאי הפרישה ומערכת התגמולים לעובדים ולמנהלים.
  7. הדירקטוריון יקבע, מדי שנה, את תקציבה השנתי של החברה ודרך ביצועו והשימוש במקורות העומדים לרשותה וכן את תוכנית הפעולה של החברה לאותה שנה ותוכניותיה לטווח ארוך.