רשום ברשת - תנאי השירות

שירות "רשום ברשת RR" - תנאי שירות

במסגרת השירות מאפשרת חברת דואר ישראל ללקוחותיה לבצע משלוח של מכתבים בשירות "דואר רשום", ללא צורך בהגעה לסניף הדואר, השירות מבוסס על קבלת מסרים מהשולח במגוון טכנולוגיות, הפקת המסרים ועיטופם על ידי חברת הדואר במטרה להעבירם לנמענים לפי בקשת השולח, בשירות דואר רשום.

המדובר במסירת קובץ בו רשימת נמענים ומסרים; המסר יופק על ידי חברת דואר ישראל ייעטף, ויישלח בשירות הדואר הרשום.
1. במסגרת השירות יכול הלקוח להעביר הזמנה הכוללת מסר אחד או יותר. קבלת המסרים נעשית בצורה אלקטרונית באמצעות טעינת קובץ דרך האינטרנט בפורמט PDF. בעתיד יתאפשרו גם פורמטים נוספים. המסרים יודפסו, יוכנסו למעטפה וישוגרו לנמענים בשירות דואר רשום.
2. הזמנה, תכלול מסר אחד או מספר מסרים אשר יתקבלו בחברת דואר ישראל. וישלחו באותו מכתב או במכתבים נפרדים. המכתב יכול שיהיה זהה לכל הנמענים או יעודי לכל נמען ונמען, הכל לפי דרישת הלקוח השולח.
3. בעת הדפסת המסרים, יקבל כל מכתב ברקוד של דואר רשום ואישור חברת דואר ישראל בדבר מסירת דבר דואר למשלוח, לרבות מספר בר קוד. המכתבים יועברו להמשך הטיפול ביחידת הדואר, כמקובל בשירות דואר רשום. דבר הדואר הרשום יימסר לנמען בהתאם לכללי חברת דואר ישראל בשירות זה.
4. באחריות הלקוח:
4.1 לוודא כי הקבצים הועלו בשלמותם ולא נתקבלה שום הודעת שגיאה בגינם.
4.2 לוודא כי כתובת הנמען מדוייקת ומלאה (שם הנמען, כתובת מלאה הכוללת רחוב, מספר, מספר תא דואר אם יש, יישוב ומספר מיקוד).
5. באחריות חברת הדואר:
5.1 להחזיר לשולח מספר אישור להזמנה וכן את מספרי הבר קוד של המכתבים שטופלו במסגרת הזמנה זו.
5.2 אישור משלוח הדואר הרשום יועבר ללקוח לתא הדואר האלקטרוני שרשם במועד העלאת הקבצים כמפורט בסעיף 5.1 לעיל. עבור הזמנה הכוללת יותר ממכתב אחד יצויין במייל כל אחד מהברקודים.
6. השולח יוכל לבצע מעקב אחרי סטאטוס המכתבים בהזמנה זו באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בהתאם למספרי הבר קוד שנמסרו לו במועד ביצוע ההזמנה.
7. לוחות זמנים משוערים:
7.1 מכתבים שיתקבלו עד השעה 15:00 יודפסו ויועברו לסניף הדואר ביום העבודה העוקב ליום הקבלה.
7.2 מכתבים שיתקבלו לאחר השעה 15:00 יודפסו ויועברו לסניף הדואר שני ימי עבודה לאחר קבלתם.
7.3 ימי שישי וערבי חג אינם נחשבים ימי עבודה למניין זה.
7.4 מובהר כי חברת דואר ישראל תפעל ככל שניתן לפי לוחות הזמנים האמורים ואולם יתכנו שינויים בלוחות הזמנים בכפוף לאילוצים תפעוליים.
8. למען הסר ספק מובהר כי במסגרת שירות זה חברת הדואר תדפיס, תעטוף ותשלח את דברי הדואר לפי הוראות הלקוח: לחברת דואר לא תהיה כל אחריות על תוכן המסרים.
9. דבר הדואר אשר יודפס על ידי חברת דואר ישראל ישוגר לנמענים בשירות דואר רשום ויימסר בכפוף לתנאי השירות. ההדפסה תהיה בצבע שחור על דף A4 בצבע לבן, פרטי הנמען יודפסו על גבי הדף הראשון ויוכנסו למעטפת חלון יעודית אשר תועבר למשלוח בסניף הדואר.
10. בחלוף 30 יום ממועד קבלת סטאטוס "נמסר לנמען" ימחקו הקבצים המצורפים של ההזמנה וכן כל המכתבים שנשלחו במסגרתה.
11. הזמנה אשר בגינה מתקיים בירור לא תמחק עד לסיום תהליך הבירור.
12. תמורה:
12.1 מחיר השירות יהיה בהתאם לתעריף משלוח מכתב הדואר רשום במשקל 50-200 גרם בתוספת דמי טיפול בשירות זה, על פי תעריפון חברת הדואר.
12.2 התשלום יבוצע בכרטיס אשראי במעמד ביצוע ההזמנה דרך אתר האינטרנט של חברת דואר ישראל.
13. אחריות חברת דואר ישראל לשירותי הדואר שינתו על ידה תהיה לפי הוראות חוק הדואר התשמ"ו-1986, וכן בהתאם לתקנות ולכללים שהותקנו מכוחו.